Personvernerklæring Skanpass

Skanpass ivaretar personvernet til deg som bruker av Skanpass løsningen. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan personopplysningene dine behandles i Skanpass-systemet. Vi informerer også om hvilke rettigheter du som bruker (registrert) har i tilknytning til dette.

Skanpass er et billettering- og adgangssystem spesialutviklet for å opprettholde flyt og kontroll på ferdsel i private og/eller avgrensede områder der det kreves betaling for å få tilgangsrettigheter eller andre tillatelser relatert til området.

Ved hjelp av skiltgjenkjenning registreres nummerskiltet på bilen din idet du entrer det privateide området uten at du behøver å stoppe ved bommen. Skanpass lar deg håndtere betalingen, så snart det lar seg gjøre, i etterkant av passering. Du kan velge å betale via betalingskort på web, SMS eller fakturaløsning. På enkelte lokasjoner er det også mulig å betale med kort via en fysisk betalingsautomat. Se egen personvernerklæring for behandling av informasjon via Skanpass – betalingsautomat.

1. Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Skanpass, er følgende:

  1. Å tilby den besøkende et verktøy for å betale sitt opphold eller andre tillatelser relatert til det privateide området.
  2. Å tilby grunneiere et verktøy for å innhente og administrere betalinger fra besøkende på sitt område.

Personopplysningene om våre brukere vil primært bli benyttet til å administrere og forvalte kundeforholdet, herunder for å kommunisere med og følge opp kunden, gjennomføre leveranser og på annen måte oppfylle avtaler med kunden, fakturere kunden, håndtere reklamasjoner og tvister, samt undersøke kundetilfredshet.

Det er grunneier på det området hvor du ferdes (herunder «den Behandlingsansvarlige») som har ansvaret for de personopplysningene som samles inn til Skanpass-systemet ved bompasseringen og i forbindelse med betaling.

Skanpass er levert av WTW AS (herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale, ref. punkt 6.

2. Rettslig grunnlag

Det er frivillig for deg å benytte deg av tilbudet om å ferdes på det privateide området, herunder benytte Skanpass.

Nødvendig for å oppfylle avtalen
Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen du og den Behandlingsansvarlige inngår idet du velger å kjøre inn på det privateide området. Grunneier har ansvar for å sikre at nødvendig skilting er satt opp på stedet før bompassering slik at du er tilstrekkelig informert før du kjører inn.

3. Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:

Registreringsnummer på bil – Bildet som tas ved bompassering inneholder info om registreringsnummeret på din bil. Denne informasjonen benyttes videre for å koble betaling mot relevant passering.

Salgsdokumentasjon - All betalingsdokumentasjon oppbevares i henhold til bokføringsloven. Reiseopplysningene som ligger i din betalingshistorikk hentes kun frem som en personopplysning i enkeltsituasjoner hvor det er strengt nødvendig å se nærmere på alle detaljer knyttet til et bestemt kjøp, eller som følge av henvendelser fra deg (den registrerte), eksempelvis ved reklamasjon etc.

Informasjon betalingsmiddel - I Skanpass-systemet lagres informasjon om hvilken betalingskanal du har valgt å benytte for å betale for din passering. Dette er knyttet til salgsdokumentasjonen og er en forutsetning for å kunne generere de nødvendige detaljer som bør foreligge på en kvittering, samt å effektivt kunne håndheve kundens eventuelle rett til refusjon. For de som har betalt via betalingskort lagres kun en standard kortmaske med de seks første og fire siste sifre på kortnummeret, samt utløpstidspunkt.

Telefonnummer – Telefonnummeret ditt vil overføres til mobiloperatørenes betalingsselskap, Strex, dersom du ønsker å betale via telefonregning.

SMS-historikk – Dersom du velger å betale via kodeord på SMS, logges meldingshistorikken for å dokumentere betalingen.

Navn – Hvis du kjøper et produkt knyttet til en enkeltperson.

E-postadresse – Dersom du ønsker å motta kvittering på e-post eller kjøper et produkt knyttet til en enkeltperson.

Teknisk informasjon - Når du benytter Skanpass.com blir din IP-adresse, tidspunkt for forepørselen, info om nettleser og plattform, samt versjonsnummer, inkludert valg språk, loggført i en applikasjonslogg. Disse opplysningene kreves for at løsningen skal kunne fungere på gitt plattform og logges for å sikre at tjenesten fungerer slik den skal. Dette gir oss også informasjon som er nødvendig for å løse problemet dersom det skulle oppstå en feil.

4. Informasjonskapsler

For å kunne benytte Skanpass.com kreves det at man har informasjonskapsler (cookies) aktivert i sin nettleser. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at innlogging, navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig. Det er mulig å endre på innstillinger i nettleseren for å hindre nettstedet i å ta i bruk informasjonskapsler. Om du velger å skru av informasjonskapsel vil du oppleve problemer med at du blir logget ut. Dette fordi informasjonskapsler benyttes for å holde deg innlogget frem til du aktivt logger deg ut igjen eller du har vært inaktiv for lenge.

5. Statistikk

Opplysninger som brukes til statistikk, er i avidentifisert form og kan dermed ikke knyttes til din person. Statistikk benyttes til å forbedre og videreutvikle tjenestetilbudet til våre kunder. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike lokasjoner til hvilke tidspunkt og antall betalinger per betalingsalternativ. Reiseopplysningene som ligger i din betalingsdokumentasjon vil ikke anvendes sammen med personopplysninger for å produsere statistikk.

6. Databehandler

WTW AS, som er leverandør av Skanpass, opptrer som databehandler på vegne av grunneier eller grunneiers representant. Det er opprettet databehandleravtale mellom WTW AS og alle Behandlingsansvarlige. Databehandleravtalen sikrer at WTW behandler alle personopplysninger i henhold til det som er angitt av de Behandlingsansvarlige i denne personvernerklæringen.

De behandlingsansvarlige og WTW AS behandler personopplysninger i henhold til norsk lovgivning, herunder personvernloven og regnskapslovgivningen.

7 - Øvrige databehandlere tilknyttet Skanpass

Bildet som tas ved kontrollpunktet blir behandlet av systemleverandør av bildegjenkjenningssystemet som gjør det mulig å samle inn registreringsnummeret på den passerende bilen. Systemleverandør av bildegjenkjenningssystemet er selvstendig databehandler for slike opplysninger basert på avtale med Den Behandlingsansvarlige.

Dersom du innen 48 timer ikke har betalt via bankkort/kredittkort på web, SMS eller betalingsautomat, vil systemet generere en faktura som sendes til deg i posten. Dersom betaling går via faktura sendes informasjon med ditt reg.nr til faktureringsselskapet.

Personopplysningene som samles registreres via Skanpass.com, blir ikke behandlet i systemer tilhørende andre underleverandører enn WTW og de(n) betalingstjenesten(e) som du har valgt å benytte.

8 Kilder til personopplysninger

Dersom innkreving av vederlag for bompassering går videre til faktura, sendes opplysninger fra bompassering videre til faktureringsselskapet som gjør oppslag i register for å sikre korrekt faktureringsadresse. Alle øvrige personopplysninger som behandles i tilknytning til Skanpass er lagt inn eller generert av deg selv.

9. Tilgang til personopplysninger

Personopplysninger som behandles vil kun være tilgjengelig for autorisert personell med tjenestlig behov hos de Behandlingsansvarlige og deres underleverandører. Ingen opplysninger utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

10. Rettigheter og informasjonskrav

Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor, til enhver tid, tilgjengelig fra Skanpass.com. Som bruker av Skanpass har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som behandles,
  • å kreve at feilaktige personopplysninger rettes eller fjernes,
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
  • å kontakte den behandlingsansvarlige hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

11. Lagring og sletting

Alle data lagres i Norge. Servere driftes av personell i Norge. Alle data som lagres i baksystemet oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning. Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det nevnte formålet til tjenesten. Både den behandlingsansvarlige og tjeneste-utvikler, WTW AS, har ivaretatt informasjonssikkerhetstiltak og interne rutiner for å verifisere at ingen personopplysninger kommer på avveie eller blir benyttet for andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Bilde av registreringsnummer – Bilde oppbevares i systemet frem til din betaling er bekreftet gjennomført.

Transaksjonshistorikk og salgsdokumentasjon - All salgsdokumentasjon oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt, i henhold til Regnskapslovgivningen, herunder bokføringsloven med tilhørende forskrift.

Teknisk informasjon og applikasjonslogg - Ulike deler av applikasjonsloggen oppbevares i tilstrekkelig tid til å sikre at tjenesten fungerer slik den skal og at kundene mottar den servicen de har krav på. Som hovedregel slettes all applikasjonslogg etter 104 dager. Ved eksempelvis klagesaker som baserer seg på feil i tjenesten kan oppbevaringstid for relevant applikasjonslogg økes slik at den følger nødvendig tidsløp for å behandle ferdig klagen.

12. Sikkerhet

All tilgang til systemet via web er kryptert. All dataoverføring internt mellom ulike komponenter i systemet foregår kryptert. Tilgang til å hente ut data kan kun skje via API som er kryptert og sikret med tilgangsnøkler. Tilgang til data via den Behandlingsansvarliges administrasjonsgrensesnitt er rollestyrt og personlig med hendelseslogging for sporbarhet.

13. Kontaktinfo

Ved behov for utvidet informasjon om behandlingen av personopplysninger kan du kontakte systemleverandørens kundesenter på post@skanpass.com.

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via Skanpass.com slik at du til enhver tid er informert om hvordan dine personopplysninger behandles.

Publisert: 27.06.18
Oppdatert: 10.09.18